Công văn Hướng dẫn xét chọn, tôn vinh hội viên tiêu biểu Hội Điều dưỡng Việt Nam lần thứ 2

Văn phòng Hội Điều dưỡng Việt Nam xin gửi đến Ban Lãnh đạo, Ban chấp hành, Lãnh đạo Các Hội thành viên Công văn Hướng dẫn xét chọn, tôn vinh hội viên tiêu biểu Hội Điều dưỡng Việt Nam lần thứ 2 và các mẫu biểu kèm theo.
Các hội thành viên vui lòng nghiên cứu văn bản, phổ biến, hướng dẫn các đơn vị triển khai và nộp hồ sơ đúng thời gian.
Các file kèm theo:
Trân trọng!

Bình luận

Scroll