• Đào tạo liên tục
  • Tài liệu
  • Vai trò của Hội Điều dưỡng Việt Nam và các hội thành viên trong việc Tư vấn và phản biện chính sách y tế trong bối cảnh đổi mới

Vai trò của Hội Điều dưỡng Việt Nam và các hội thành viên trong việc Tư vấn và phản biện chính sách y tế trong bối cảnh đổi mới

Văn phòng Trung ương Hội xin gửi đến các anh/chị Bài giảng: “Vài trò của Hội Điều dưỡng Việt Nam và các hội thành viên trong việc Tư vấn và phản biện chính sách y tế trong bối cảnh đổi mới” do Ths Phạm Đức Mục – Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam biên soạn.

File đính kèm: VAI TRÒ HỘI ĐIỀU DƯỠNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI CSYT

Bình luận

Scroll