Notice

An toàn người bệnh và biện pháp giảm thiểu sự cố y khoa

An toàn người bệnh - Patient safety: Là áp dụng các khoa học an toàn vào việc phòng ngừa và khắc phục hậu quả của sự cố y khoa cho người bệnh