Notice

Báo cáo hoạt động công tác Hội điều dưỡng hàng năm.

Kính gửi: Chủ tịch Hội điều dưỡng các tỉnh/thành.

Căn cứ Điều lệ Hội điều dưỡng Việt Nam;

Căn cứ Biên bản Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội điều dưỡng Việt Nam ngày 01 tháng 10 năm 2008.

Để có số liệu chính xác, tổng hợp và đưa vào phần mềm quản lý báo cáo hoạt động của các tỉnh/thành Hội điều dưỡng hàng năm. Trên cơ sở đó Trung ương Hội biết được hoạt động của các tỉnh/thành Hội và đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động Hội năm 2010 và những năm tiếp theo. Chủ tịch Hội điều dưỡng Việt Nam đề nghị Chủ tịch Hội điều dưỡng các tỉnh/thành Hội tổng hợp, gửi báo cáo chi tiết hoạt động công tác Hội điều dưỡng của đơn vị 02 lần/1năm cụ thể như sau:

1. Báo cáo 6 tháng đầu năm gửi về TW Hội trước ngày 20/6 hàng năm.

2. Báo cáo 6 tháng cuối năm gửi về TW Hội trước ngày 15/12 hàng năm.

Báo cáo (Điền đúng theo mẫu gửi kèm công văn này) về địa chỉ: Văn phòng Trung ương Hội điều dưỡng Việt Nam 138A – Giảng Võ Hà Nội – Điện thoại và Fax: 04 37260 041. Tất cả các mẫu báo cáo trước đây trái với mẫu quy định này đều bãi bỏ.

Ghi chú: Báo cáo gửi 2 bản về TW Hội (một bản qua địa chỉ email: hoidieuduong@gmail.com và một bản qua đường bưu điện)

Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đúng theo thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc xin liên hệ theo địa chỉ: Văn phòng TW Hội điều dưỡng Việt Nam, điện thoại: 04.3726 0041 để triển khai thực hiện.

                                                                                                        

                                                                                KT. CHỦ TỊCH

                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

                                                                                    (đã ký)

                                                                         ThS. Phạm Đức Mục