Notice

Bộ Y tế công nhận Trung tâm tư vấn và Dịch vụ điều dưỡng, hỗ trợ cộng đồng là cơ sở đủ điều kiện đào tạo liên tục của ngành y tế

Triển khai Thông tư số 07/2008/TT-BYT ngày 28/6/2008 của Bộ Y tế về “Hướng dẫn công tác đào tạo liên tục đối với cán bộ y tế”, sau khi xem xét các điều kiện cần thiết của Trung tâm, ngày 28/5/2009, Vụ trưởng Vụ khoa học Đào Tạo - Bộ Y tế đã ký công văn số 3333/BYT-K2ĐT chính thức công nhận Trung tâm là cơ sở đủ điều kiện đào tạo liên tục và được cấp chứng nhận theo quy định của Bộ Y tế cho các lĩnh vực đào tạo dưới đây:

(1)  Quản lý Điều dưỡng (Chương trình 3 tháng)

(2)  Nghiên cứu Điều dưỡng

(3)  Phòng ngừa chuẩn

(4)  Nâng cao nghiệp vụ cho hộ lý

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo cho một số lĩnh vực khác đang được sự quan tâm của ngành y tế, đặc biệt là của đội ngũ Điều dưỡng các cấp, các lĩnh vực đó bao gồm: Nâng cao kỹ năng giao tiếp cho Điều dưỡng, Quản lý dựa vào kết quả, dự phòng và chăm sóc cho người có HIV, Tiêm an toàn,...

Vậy, Trung tâm xin trân trọng thông báo tới quý vị đọc giả. Để có thêm thông tin chi tiết về các khóa đào tạo này, xin vui long liên hệ qua số máy 04-37675336 hoặc email ttdieuduong@gmail.com

 

      TM. TRUNG TÂM

              Giám đốc

Ths. BSCKII. Đinh Ngọc Đệ