Notice

Chuẩn bị Báo cáo tổng kết năm 2010

Kính gửi Chủ tịch các tỉnh, thành Hội

Văn phòng TW Hội Điều dưỡng Việt Nam kính đề nghị các Chủ tịch tỉnh/thành Hội chuẩn bị Báo cáo tổng kết năm 2010 để gửi về văn phòng đúng thời hạn.

Kính mong các chủ tịch tỉnh thành Hội khẩn trưởng chuẩn bị báo cáo (được làm theo đúng mẫu quy định) và gửi về Văn phòng TW Hội Điều dưỡng Việt Nam. Hạn cuối là 25/12/2010

Địa chỉ nhận báo cáo

Hội Điều dưỡng Việt Nam - 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội

Fax : 043 7260041

email : hoidieuduong@gmail.com