Notice

Chuẩn đạo đức nghề nghiệp Điều dưỡng Việt Nam

1. Bảo đảm an toàn ngƣời bệnh 2. Tôn trọng người bệnh và ngƣời nhà người bệnh 3. Thân thiện với người bệnh và ngƣời nhà người bệnh 4. Trung thực trong khi hành nghề 5. Duy trì và nâng cao năng lực chuyên môn 6. Tự tôn nghề nghiệp 7. Thật thà đoàn kết với đồng nghiệp 8. Cam kết với cộng đồng và xã hội