Công văn hướng dẫn Tuần lễ Điều dưỡng Quốc tế 12/5

Văn phòng xin gửi đến Các hội thành viên Công văn của Hội Điều dưỡng Việt Nam hướng dẫn các hội thành viên tổ chức Tuần lễ Điều dưỡng Quốc tế. (File đính kèm)
Chủ tịch các hội thành viên vui lòng căn cứ công văn, hướng dẫn các đơn vị xây dựng, triển khai tổ chức Tuần lễ Điều dưỡng Quốc tế hiệu quả và ý nghĩa.

Bình luận

Scroll