Notice

Điều lệ của chi hội Giáo viên Điều dưỡng

Ngày 29 tháng 12 năm 2010, Hội Điều dưỡng Việt Nam đã ban hành quyết định số 44/2010/QĐ-HĐDVN công nhận Điều lệ của chi hội Giáo viên Điều dưỡng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
ĐIỀU LỆ 
CHI HỘI GIÁO VIÊN ĐIỀU DƯỠNG VIỆT NAM 
(Phê duyệt  kèm theo Quyết định số 44/QĐ-HĐDVN
Ngày 30 tháng 12 năm 2010  của Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam)

 
 
Chương I
TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

Điều 1. Tên gọi:
           - Tên tiếng Việt: Chi hội Giáo viên Điều dưỡng Việt Nam
           - Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Nursing Teacher Association 
           - Tên viết tắt tiếng Anh: VNTA


Điều 2. Tôn chỉ, mục đích, sứ mệnh:
         Chi hội Giáo viên Điều dưỡng (dưới đây được gọi là Chi hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những người Điều dưỡng, Hộ sinh làm công tác giảng dạy, giáo dục và quản lý đào tạo tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, huấn luyện Điều dưỡng trong cả nước (gọi chung là Giáo viên Điều dưỡng). Chi hội hoạt động tự nguyện, đoàn kết, hợp tác nhằm mục đích: 
          Xây dựng và phát triển lĩnh vực giáo dục, đào tạo Điều dưỡng Việt Nam thông qua việc đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo; nâng cao trình độ, kiến thức, kinh nghiệm, năng lực quản lý, giảng dạy/giáo dục điều dưỡng cho Hội viên; nâng cao đạo đức và uy tín nghề nghiệp; hội nhập với điều dưỡng của các nước trong khu vực và thế giới. 
           Phấn đấu trở thành tổ chức chuyên nghiệp trong vận động chính sách và xây dựng chuẩn mực đào tạo Điều dưỡng, Hộ sinh tại Việt Nam, góp phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 
          Chi hội có sứ mệnh đại diện cho người Giáo viên Điều dưỡng, Hộ sinh; vì sự phát triển nghề Điều dưỡng; vì sức khỏe cộng đồng; vì quyền và lợi ích hợp pháp của Hội viên.


Điều 3. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động:
           Chi hội hoạt động trong phạm vi cả nước thuộc lĩnh vực quản lý, giáo dục, đào tạo Điều dưỡng - Hộ sinh, trực thuộc và chịu sự quản lý của Hội Điều dưỡng Việt Nam.  


Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động
 Để thực hiện tôn chỉ, mục đích, sứ mệnh của mình Chi hội Giáo viên Điều dưỡng Việt Nam kiên trì các nguyên tắc sau đây trong hoạt động thực tiễn:
        - Tuân thủ pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ của Chi hội đã được phê duyệt đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ và sự hướng dẫn của Hội Điều dưỡng Việt Nam;
        - Phát huy quyền chủ động sáng tạo của các Chi hội cơ sở trên cơ sở tự nguyện, tự quản; dân chủ, bình đẳng; công khai, minh bạch; tự chủ về tài chính;
- Tranh thủ sự ủng hộ và trợ giúp về tinh thần, vật chất của ngành Y tế, các cơ sở đào tạo Điều dưỡng và mọi tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước vì sự nghiệp phát triển giáo dục Điều dưỡng, Hộ sinh.


Điều 5. Tư cách pháp nhân và trụ sở
           Chi hội sử dụng tư cách pháp nhân, con dấu và biểu tượng của Hội Điều dưỡng Việt Nam, có tài khoản riêng tại Ngân hàng để giao dịch. Trụ sở của Chi hội là Văn phòng của Hội Điều dưỡng Việt Nam.

CHƯƠNG II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHI HỘI 

Điều 6.  Nhiệm vụ: 
       1. Tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ hội viên trong nghiên cứu, học tập, phổ biến và cập nhật kiến thức, phát huy khả năng sáng tạo và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. 
       2. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên thông qua các hoạt động: Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề, nghiên cứu khoa học, phổ biến kinh nghiệm, các hội nghị, hội thảo, tham quan học tập trong và ngoài nước. Tạo điều kiện để các hội viên hợp tác cùng phát triển.
       3. Xây dựng chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn năng lực của Hội viên.
       4.  Thực hiện việc tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các vấn đề liên quan đến công tác giáo dục, đào tạo điều dưỡng - hộ sinh 
       5. Tham gia đề xuất, vận động trong việc xây dựng chính sách liên quan đến giáo dục, đào tạo Điều dưỡng, kế hoạch phát triển nghề nghiệp và những vấn đề liên quan đến hội viên.
       6. Bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, trong đó có quyền sở hữu trí tuệ và quyền thụ hưởng xã hội các sản phẩm trí tuệ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo Điều dưỡng. 
       7. Tổ chức các hoạt động truyền thông, tổ chức sự kiện, xuất bản, phát hành các hình thức ấn phẩm về giáo dục, đào tạo Điều dưỡng - hộ sinh.
       8. Từng bước tổ chức mạng lưới chi hội trong tất cả các cơ sở đào tạo Điều Dưỡng trong cả nước để phát triển hoạtt động của Giáo viên Điều dưỡng.
       9. Phối hợp với các Hội nghề nghiệp trong nước để  trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, kỹ thuật, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Điều dưỡng 
      10. Hợp tác với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phù hợp với  luật pháp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, phát triển lĩnh vực giáo dục đào tạo điều dưỡng, hộ sinh; hội nhập khu vực và thế giới.
      11. Bảo vệ danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với pháp luật hiện hành.


Điều 7. Quyền hạn
        1. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Chi hội. Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các tổ chức cơ sở và hội viên vì lợi ích chung của Chi hội, hoà giải tranh chấp trong nội bộ Chi hội.
        2. Bảo trợ cho các tổ chức thuộc chi hội và hội viên triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học; tham gia đánh giá các dự án, các công trình nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực giáo dục điều dưỡng khi được mời. 
        3.  Được phép xuất bản sách, tạp chí, website của Chi hội theo qui định của Pháp luật.
        4. Tổ chức tập huấn, hội thảo, phổ biến kiến thức thông tin mới; tổ chức các Hội thi trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo điều dưỡng - hộ sinh. 
        5. Được gây quỹ trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ; được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để tự trang trải vế kinh phí hoạt động.
        6. Được gia nhập các tổ chức xã hội-nghề nghiệp trong nước, các tổ chức quốc tế và khu vực có cùng lĩnh vực hoạt động  theo quy định của Pháp luật.
        7. Khen thưởng và đề xuất Hội Điều dưỡng Việt Nam khen thưởng đối với các tổ chức, hội viên có thành tích trong việc thực hiện tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ của Chi hội. 
        8. Xử lí kỉ luật đối với các tổ chức, hội viên có vi phạm Điều lệ Chi hội.

Chương III
HỘI VIÊN

Điều 8. Tiêu chuẩn Hội viên
         1. Hội viên chính thức gồm: 
           a. Hội viên tổ chức: Gồm các Chi hội cơ sở của các cơ sở Đào tạo Điều dưỡng, Hộ sinh trực thuộc Hội Điều dưỡng tỉnh/thành; tán thành Điều lệ Chi hội Giáo viên Điều dưỡng Việt Nam; tự nguyện làm đơn xin gia nhập hội sẽ được xét kết nạp là tổ chức cơ sở của Chi hội. 
           Việc công nhận hội viên tổ chức do Ban Thường vụ Chi hội xem xét, quyết định.
           b. Hội viên cá nhân: 
           Công dân Việt Nam là Điều dưỡng, Hộ sinh hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy, quản lý đào tạo tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, huấn luyện Điều dưỡng/Hộ sinh, có những điều kiện sau đây được Ban Thường vụ Chi hội xem xét, công nhận là hội viên của Hội: 
  - Tán thành Điều lệ  và tự nguyện làm đơn xin gia nhập Chi hội;
       - Nhiệt tình, có tinh thần hợp tác, tương trợ, có khả năng đóng góp vào sự phát triển giáo dục đào tạo điều dưỡng, hộ sinh
  -  Đóng hội phí đầy đủ.
  - Tham gia sinh hoạt ở một tổ chức cơ sở của Chi hội.
         2. Hội viên tán trợ:  Các tổ chức, công dân Việt Nam, công dân Việt Nam ở nước ngoài; tổ chức quốc tế thừa nhận điều lệ Chi hội Giáo viên Điều dưỡng Việt Nam và tài trợ cho hoạt động của Chi hội được xét công nhận là “Hội viên tán trợ” sau khi được Ban Thường vụ thông qua.
        3. Hội viên danh dự: Những cá nhân có đóng góp lớn cho lĩnh vực giáo dục đào tạo Điều dưỡng, Hộ sinh sẽ được Ban Thường vụ mời tham gia là “Hội viên danh dự” của Hội.
          Hội viên tán trợ, Hội viên danh dự được hưởng các quyền như Hội viên chính thức, trừ quyền ứng cử và bầu cử vào Ban lãnh đạo Chi hội và không được biểu quyết các vấn đề của Hội. 
        Thể thức gia nhập và xin ra khỏi Chi hội do Ban chấp hành Chi hội quy định.


Điều 9. Quyền của Hội viên
      1. Ðược bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng trong  hoạt động nghề nghiệp.
      2. Được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ bằng hình thức tham dự các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo, các cuộc tham quan, học tập trong nước và ngoài nước do Chi hội tổ chức; được khuyến khích và tạo điều kiện để phát huy khả năng về mọi mặt liên quan đến nghề nghiệp; được giới thiệu với các đối tác trong và ngoài nước tùy theo năng lực.
      3. Được giúp đỡ, bảo trợ, tạo điều kiện tiến hành nghiên cứu, công bố kết quả nghiên cứu khoa học và các dự án phát triển nghề nghiệp; được bảo vệ quyền tác giả về các công trình nghiên cứu, giáo trình, tài liệu giảng dạy, các bài viết trong tạp chí, nội san, website của Chi hội đúng pháp luật của Nhà nước. 
      4. Được nhận các dịch vụ do Chi hội cung cấp với những ưu đãi theo chính sách và theo từng hoạt động.
      5. Được thảo luận, biểu quyết, chất vấn, giám sát các hoạt động của Chi hội; được bầu cử, ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành Chi hội cơ sở/Chi hội Trung ương trong các kỳ Đại hội.
      6. Được xin ra khỏi Hội nếu thấy hoạt động của Chi hội không phù hợp.


Điều 10. Nhiệm vụ của hội viên
       1. Tôn trọng tôn chỉ mục đích, chấp hành Điều lệ, các nghị quyết của Ban chấp hành Chi hội.
       2. Tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.
       3. Tham gia tích cực vào các công việc của Chi hội.
       4. Tuyên truyền phát triển hội viên, quảng bá rộng rãi hình ảnh của Chi hội đến cộng đồng; bảo vệ danh dự, uy tín của Chi hội.
       5. Đoàn kết, tương trợ với đồng nghiệp trong và ngoài hội.
       6. Tham gia sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của hội, đóng hội phí đầy đủ.
       7. Đóng góp nguồn lực để hỗ trợ các hoạt động và các chương trình do Hội chủ xướng hay thực hiện.
 

Chương IV
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI


Điều 11. Tổ chức và hoạt động của Chi hội theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự trang trải kinh phí. Tổ chức của chi hội bao gồm:
         1. Ở Trung ương: Chi hội Giáo viên Điều dưỡng Việt Nam.
         2. Ở  các cơ sở đào tạo Điều dưỡng: Chi hội cơ sở hoạt động theo Điều lệ của Chi hội Giáo viên Điều dưỡng Việt Nam, nhiệm kỳ đại hội 2,5 năm/lần
        3. Ở một số cơ sở đào tạo đã có Chi hội Điều dưỡng trực thuộc Hội Điều dưỡng các tỉnh/thành vẫn phải chịu sự quản lý và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của Hội điều dưỡng tỉnh/thành đồng thời trực thuộc sự quản lý và thực hiện nghĩa vụ đối với Chi hội Trung ương. 


Điều 12. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Chi hội là Đại hội đại biểu toàn quốc, nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Hội Điều dưỡng Việt nam. Đại hội bất thường được triệu tập khi có trên 1/2 số uỷ viên Ban chấp hành Chi hội yêu cầu. Thành phần, số lượng đại biểu dự đại hội do Ban chấp hành đương nhiệm của Chi hội qui định.
         Nhiệm vụ của Đại hội :
       - Tổng kết, đánh giá hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ đã qua, bàn phương hướng, kế hoạch hành động của nhiệm kỳ mới.
       - Thông qua Điều lệ sửa đổi (nếu có).
       - Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra.
       - Quyết định những vấn đề quan trọng về tôn chỉ mục đích, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi hội. 
       - Bầu Đại biểu dự đại hội Hội Điều dưỡng Việt Nam 
       - Thảo luận và thông qua Nghị quyết của Đại hội.


Điều 13.  Đại hội
       Ban chấp hành Chi hội là cơ quan lãnh đạo giữa hai nhiệm kỳ đại hội. Số lượng uỷ viên Ban chấp hành Chi hội do Đại hội ấn định và trực tiếp bầu bằng hình thức hiệp thương. Đại biểu của Đại hội toàn quốc là các thành viên của các Chi hội cơ sở được bầu ra hoặc chọn cử.
      Ban chấp hành có nhiệm vụ:
        - Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
        - Lãnh đạo thực hiện Điều lệ của Chi hội
        - Phát triển mối quan hệ với các tổ chức trong và ngoài nước, góp phần phát triển Chi hội.
        - Quản lý hoạt động các Chi hội cơ sở, và các Tiểu ban chuyên môn.
        - Bầu Ban thường vụ và Chủ tịch, (các) Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, bầu bổ sung uỷ viên chấp hành. 
        - Ban chấp hành Trung ương Hội họp định kỳ 6 tháng 1 lần (trừ trường hợp đột xuất).


Điều 14. Cơ quan thường trực của Ban chấp hành Chi hội là Ban Thường vụ, gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và một số uỷ viên, số lượng Ban Thường vụ không quá 1/3 tổng số uỷ viên Ban chấp hành Chi hội.
          Ban Thường vụ Hội có nhiệm vụ:
          -  Lãnh đạo thực hiện các quyết định của Ban chấp hành Chi hội giữa hai kỳ họp của Ban chấp hành.
          -  Công nhận Ban chấp hành Chi hội cơ sở và cấp thẻ hội viên
          -  Lập kế hoạch thực hiện và báo cáo hoạt động của Chi hội theo qui định của Ban chấp hành Chi hội.
          - Quyết định thành lập các ban và các tổ chức thuộc Chi hội.
          - Theo dõi hoạt động của các Chi hội cơ sở và các Tiểu ban chuyên môn.
          - Triệu tập họp Ban Thường vụ định kỳ hoặc bất thường khi cần thiết theo đề nghị của Chủ tịch và Tổng Thư ký.


Điều 15. Chủ tịch, Phó chủ tịch, thư ký.

          1. Chủ tịch Chi hội do Ban chấp hành Chi hội bầu ra trong số các uỷ viên thường vụ, là Đại diện pháp nhân của hội trước Ban chấp hành Hội Điều dưỡng Việt Nam và pháp luật, chủ trì các cuộc họp của Ban chấp hành và Ban thường vụ Chi hội, điều hành việc triển khai các Nghị quyết của Ban chấp hành và Ban thường vụ theo đúng Điều lệ và pháp luật.
          2. Các phó chủ tịch được Ban chấp hành Chi hội bầu ra trong số các uỷ viên thường vụ, được chủ tịch phân công lãnh đạo từng mặt hoạt động của Hội và được uỷ quyền điều hành công việc của Ban chấp hành khi chủ tịch vắng mặt.
          3. Tổng Thư ký do Ban chấp hành Chi hội bầu ra, thường trực giải quyết các công việc của Hội do Chủ tịch phân công và điều hành mọi hoạt động văn phòng Chi hội. 


Điều 16. Ban kiểm tra Chi hội
        Ban kiểm tra do Ban chấp hành Chi hội bầu ra gồm trưởng ban, phó trưởng ban và các uỷ viên kiểm tra của Chi hội
        Ban kiểm tra có nhiệm vụ giúp Ban thường vụ Chi hội kiểm tra việc chấp hành điều lệ, việc thực hiện các nghị quyết của đại hội và nghị quyết của Ban chấp hành Chi hội cũng như các chủ trương của ban thường vụ Chi hội.
        Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ban kiểm tra Chi hội do Ban thường vụ Chi hội quy định.
        Nhiệm kỳ của ban kiểm tra theo nhiệm kỳ của Ban chấp hành.


Điều 17.  Thành lập các tổ chức thuộc Chi hội
        Khi cần thiết, theo đề nghị của Tổng Thư ký Chi hội, Ban Thường vụ có thể xem xét và quyết định thành lập các tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, dịch vụ khoa học kỹ thuật  phục vụ cho công tác phát triển Chi hội,  góp phần đẩy mạnh hoạt động giáo dục, đào tạo Điều dưỡng theo qui định của Ban Thường vụ và  phù hợp với Pháp luật của Nhà nước.


Điều 18. Văn phòng Chi hội được tổ chức và hoạt động theo quy chế do Tổng thư ký trình ban thường vụ hội phê duyệt. 
         Văn phòng Chi hội có nhiệm vụ điều phối các hoạt động của hội, của các ban và các tổ chức khác của hội dưới sự chỉ đạo của thường trực Chi hội.


Điều 19. Giải thể Chi hội
             Hội có thể tự giải thể hoặc bị giải thể nếu hoạt động không hiệu quả, không phù hợp với xu thế phát triển. Nội dung, trình tự, thủ tục giải thể; việc giải quyết tài sản, tài chính của Chi hội theo quy định của pháp luật.

Chương V
TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA CHI HỘI

Điều 20.  Nguồn thu của Chi hội:
       - Hội phí của hội viên thu mỗi năm 1 lần (mức thu cụ thể do Ban chấp hành Trung ương Hội qui định).
       - Thu từ các hoạt động dịch vụ, tư vấn, xuất bản, hội thảo, mở lớp bồi dưỡng, huấn luyện.
       - Tiền ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. 
          Các khoản chi gồm: 
       - Trả lương, phụ cấp, công tác phí và đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho cán bộ làm chuyên trách hoặc hợp đồng vụ việc của Chi hội theo qui định hiện hành của Pháp luật;
       - Chi cho Đại hội, hội nghị, hội thảo, các hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác truyền thông, phổ biến bồi dưỡng nghiệp vụ, hợp tác quốc tế, chi hoạt động văn phòng, bảo hiểm, phúc lợi và chi phí hành chính của bộ máy quản lý Chi hội;
       - Hỗ trợ cho hoạt động của các Chi hội cơ sở (nếu điều kiện kinh phí cho phép).


Điều 21. Tài sản
       1. Tài sản của Chi hội bao gồm: Phương tiện, thiết bị văn phòng, sách vở, tài liệu và các tài sản khác (nếu có) do Chi hội tạo ra trong quá trình xây dựng và phát triển.
       2. Văn phòng Chi hội có trách nhiệm quản lý, bảo quản và sử dụng tài sản đúng mục đích và có hiệu quả.
       3. Nếu tài sản bị hư hỏng, không thể sửa chữa để tiếp tục sử dụng được thì văn phòng Chi hội làm thủ tục thanh lý trình Chủ tịch Chi hội quyết định.


Điều 22. Tài chính 
         Tài chính của Chi hội được quản lý theo qui định của Ban chấp hành Chi hội trên cơ sở phù hợp với quy định của Hội Điều dưỡng Việt Nam, tuân thủ các chế độ chính sách tài chính - kế toán của Nhà nước và qui định của pháp luật. Tiền nhàn rỗi của Hội (nếu có), kể cả ngoại tệ được phép gửi tiết kiệm nhằm tăng thêm cho quĩ Chi hội.


Điều 23. Tài sản và tài chính của Chi hội khi giải tán, phải kiểm kê tài sản, quĩ của Hội hoặc tổ chức báo cáo Ban chấp hành Trung ương Hội xử lí theo qui định của Pháp luật.

 
Chương VI
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 24. Khen thưởng
Tổ chức, hội viên có nhiều thành tích trong công tác xây dựng và phát triển Chi hội, phát triển nghề nghiệp được Chi hội khen thưởng hoặc đề nghị Hội Điều dưỡng Việt Nam và các cấp khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua -Khen thưởng.


Điều 25. Kỷ luật
          Tổ chức, hội viên làm tổn hại đến uy tín, thanh danh của Chi hội, làm trái với Điều lệ, Nghị quyết của Chi hội thì tùy mức độ vi phạm mà bị kỷ luật một trong các hình thức từ khiển trách, cảnh cáo, khai trừ, cách chức (nếu là cán bộ Chi hội). Trường hợp có gây thiệt hại về vất chất, ngoài hình thức kỷ luật còn phải bồi thường theo Pháp luật.
          Những hội viên vi phạm pháp luật, bị khởi tố trách nhiệm hình sự, xét không còn đủ tư cách hội viên thì bị xoá tên khỏi danh sách hội viên.


Điều 26. Hội phí
          Các tổ chức thành viên, cá nhân của Hội trong một (01) năm không nộp Hội phí hoặc không sinh hoạt 3 kì liên tiếp không có lí do, coi như tự ra khỏi Hội.

 
 Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 27: Bản Điều lệ Chi hội Giáo viên Điều dưỡng Việt Nam gồm 7 Chương, 27 Điều, đã được Đại hội Đại biểu toàn quốc Chi hội Giáo viên Điều dưỡng Việt Nam lần thứ I ngày 28 tháng 10 năm 2010 thông qua tại Hà Nội. Điều lệ này có hiệu lực thi hành theo Quyết định số 44/2010/QĐ-HĐDVN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam về phê duyệt Điều lệ Chi hội. 
         
Căn cứ vào các qui định của pháp luật về hội và Điều lệ Chi hội, Ban Chấp hành Chi hội Giáo viên Điều dưỡng Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện bản Điều lệ này
        Chỉ có đại hội toàn thể hội viên hoặc Đại hội đại biểu của Chi hội mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Toàn bộ các nội dung được sửa đổi, bổ sung phải được Hội Điều dưỡng Việt Nam phê duyệt mới có hiệu lực thi hành. 

                                                                                                                                              TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐIỀU DƯỠNG VIỆT NAM
                                                                                                                                                                                                                                 CHỦ TỊCH
                                                                                                                                                                                                                                  (đã ký)
                                                                                                                                                                                                                              Vi Nguyệt Hồ