Notice

ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

NỘI DUNG Vai trò Điều dưỡng/hộ sinh Đề̀̀̀ xuất 10 nội dung đổi mới thiết yếu Ý nghĩa thực tiễn của Đề án đổi mới … Lý do cần đổi mới phong, cách thái độ