Notice

ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH VÀ VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG

Nội Dung: Ý nghĩa thực tiễn của đề án, các lý do cần đổi, nội dung đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh, bàn về giao tiếp, ứng xử trong bệnh viện và kết luận