Notice

Dự thảo Quy chế Quản lý, sử dung và cung cấp thông tin lên Website của VNA

Kính gửi: Các Ủy Viên Ban chấp hành TW Hội điều dưỡng Việt Nam. Website là một trong những công cụ truyền thông quan trọng nhất của Hội điều dưỡng Việt Nam. Để trang website của VNA hoạt động theo đúng quy định Pháp luật và mang lại hiệu quả cao nhất. Lãnh đạo Hội Điều dưỡng Việt Nam đề nghị các đồng chí Ủy Viên Ban chấp hành TW Hội điều dưỡng Việt Nam tham gia đóng góp ý kiến cho: "Dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên website của Hội điều dưỡng Việt Nam" và gửi về địa chỉ email: hoidieuduong@gmail.com trước ngày 15/7/2009. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí.

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN

LÊN WEBSITE CỦA HỘI ĐIỀU DƯỠNG VIỆT NAM

 

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1.    Văn bản này quy định về quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Website của Hội điều dưỡng Việt Nam (gọi tắt là “Website VNA) bao gồm:

- Cung cấp thông tin, dữ liệu lên Website VNA

- Công tác biên tập và quản lý Website VNA

2.    Quy định này áp dụng cho Hội điều dưỡng Việt Nam, các tỉnh/thành/Chi hội trực thuộc và các cá nhân tham gia truy cập website của VNA.

 Điều 2: Địa chỉ Website VNA: “http://hoidieuduong.org.vn”

 

Điều 3: Mục đích yêu cầu

1.      Website Hội điều dưỡng Việt Nam được xây dựng nhằm giới thiệu các hoạt động của VNA và các Hội trực thuộc để trao đổi, cung cấp thông tin về quản lý điều dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ, Nghiên cứu khoa học, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác Hội và ngành điều dưỡng cho hội viên và các đối tượng có nhu cầu cần tìm hiểu;

2.      Để quản lý, khai thác, sử dụng website của Hội có hiệu quả và đúng mục đích: nghiêm cấm việc sử dụng website của Hội điều dưỡng Việt Nam vào việc chống lại lại Hội, chống lại Đảng, Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cấm đưa các thông tin sai lệch và những hình ảnh vi phạm thuần phong mỹ tục của Dân tộc.

 Điều 4: Nội dung thông tin trên Website VNA.

1.      Giới thiệu chung về VNA: quá trình hình thành và phát triển, các thành tựu đạt được, các hoạt động chủ yếu, chính sách và chủ trương định hướng phát triển trong tương lai, tổ chức bộ máy quản lý và điều hành của VNA...

2.      Các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan khác về các hoạt động của VNA, Ngành điều dưỡng, các thông tin liên quan đến các dự án đã, đang thực hiện của VNA;

3.      Thông tin về các hoạt động của VNA và các đơn vị thành viên về quarlys, đào tạo, thực hành và nghiên cứu khoa học điều dưỡng;

4.      Thông tin về hội nghị, hội thảo, tập huấn trong nước, quốc tế của VNA, các đơn vị thành viên;

5.      Diễn đàn trao đổi nghiệp vụ, chuyên môn theo chủ đề nhằm chia sẻ và cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên nghành điều dưỡng cho hội viên.

Điều 5: Hình thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu.

1.      Mọi thông tin, dữ liệu gửi về Ban Quản trị Website VNA. Ban Quản Website VNA sẽ tiến hành biên tập, chỉnh sửa cho phù hợp theo quy định trước khi chính thức công bố lên Website VNA.

2.      Bộ mã tiếng Việt thống nhất dùng là mã Unicode.

Điều 6: Thời hạn cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu

1. Các thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 7 của Quy định này phải được cung cấp sớm sau khi hoàn thành xong thông tin;

2. Đối với các dữ liệu đặc thù như các hình ảnh, quá trình hoạt động... phải được cung cấp ngay sau khi nhận được của cá nhân, đơn vị liên quan;

3. Mọi sự thay đổi của nội dung các thông tin quy định  này phải được cung cấp kịp thời, ngay sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép ban hành.

 

CHƯƠNG II: QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DIỄN ĐÀN

Điều 7: Quy định về đăng ký thành viên và nội dung hoạt động của diễn đàn.

1. Mục đích:

-         Chia sẻ những kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ về điều dưỡng

-         Đề xuất những ý tưởng, sáng kiến nhằm tăng cường phát triển nghề điều dưỡng và phát triển Hội.

 2. Điều kiện đăng ký thành viên diễn đàn

-         Không có những hành động nói xấu, đe dọa, đả kích, châm biếm, khiêu khích gây mất đoàn kết trên diễn đàn.

-         Không phá hoại hoặc làm ảnh hưởng đến uy tín của Hội điều dưỡng Việt Nam, Ngành điều dưỡng, sự phát triển của diễn đàn;

-         Tôn trọng và chấp hành quyết định của diễn đàn;

-         Không vi phạm pháp luật hay hướng dẫn người khác vi phạm như: hướng dẫn làm hacker, cracker, bomb mail...;

-         Tên tài khoản (username): Không được đặt tên đăng nhập liên quan đến vấn đề chính trị, các tên có nghĩa không lành mạnh;

-         Hình đại diện (Avatar): không sử dụng hình ảnh trái với thuần phong mỹ tục, ảnh xuyên tạc truyền thống văn hóa dân tộc; hình ảnh liên quan đến chính trị, tôn giáo, tín ngưỡng, các biểu tượng thiêng liêng. Không dùng hình ảnh của người khác với dụng ý xấu, vi phạm quyền thân;

-         Không đưa các thông tin cá nhân sai sự thật, các thông tin bất hợp pháp.

3. Quy định về thủ tục đăng ký thành viên.

Phải khai báo đầy đủ: họ tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác, số điện thoại cơ quan, mật khẩu, địa chỉ email.

 4. Quy định về nội dung hoạt động của diễn đàn.

-         Diễn đàn để phổ biến kiến thức, trao đổi những kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, Nghiên cứu khoa học, hoạt động công tác Hội, Ngành điều dưỡng không phải là nơi để phàn nàn, khiếu nại, tố cáo.

-         Lãnh đạo Hội sẽ căn cứ nhu cầu để đưa ra nội dung chủ đề trao đổi, thảo luận trên diễn đàn;

-         Các thành viên thảo luận trên diễn đàn theo nội dung chủ đề Lãnh đạo Hội đưa ra và có thể đề xuất các chủ đề để Lãnh đạo Hội xem xét và quyết định;

-         Bài viết của mỗi thành viên tự đăng lên thì phải tự chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đó;

-         Tất cả các bài viết tham khảo, trích dẫn, biên dịch, coppy đều phải ghi rõ nguồn gốc, tài liệu tham khảo (cho dù tác giả của tài liệu gốc không yêu cầu) theo mẫu sau: Nội dung; Nguồn; Đường dẫn;

-         Ban quản trị quyết định, thay đổi một hay nhiều điều khoản có trong quy định này mà không cần giải thích lý do và không cần báo trước.

-         Mọi thành viên có trách nhiệm thường xuyên truy cập trang quy định này xem mọi sự thay đổi, bổ sung (nếu có).

 5. Đăng ký.

Việc đăng ký hoàn toàn miễn phí, chỉ cần điền đầy đủ những thông tin cá nhân theo đúng quy định, hướng dẫn của diễn đàn.

 

CHƯƠNG II: T CHC, NHIM V,

QUYỀN HẠN BAN QUẢN TRỊ  WEBSITE CỦA VNA

Điều 8: Ban quản trị.

1.      Ban Quản trị Website VNA thuộc văn phòng Hội điều dưỡng Việt Nam gồm 01 Trưởng Ban, 01 Phó Trưởng Ban chuyên trách và các Uỷ viên quản trị kiêm nhiệm theo từng lĩnh vực chuyên môn.

2.      Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội điều dưỡng Việt Nam..

Điều 9: Nhiệm vụ Ban quản trị.

1. Mọi hoạt động của Website VNA phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý thông tin trên mạng Internet và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Xây dựng, quản lý, bảo đảm hoạt động hợp pháp, thường xuyên, mở rộng và phát triển Website.

Điều 10: Nhiệm vụ, quyền hạn của từng thành viên Ban quản trị.

1.  Trưởng ban:

Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động Website VNA. Trưởng ban quản trị có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ:

·        Trưởng Ban Quản trị Website VNA chịu trách nhiệm chung về các thông tin, dữ liệu được đăng tải hay hủy bỏ trên Website VNA theo quy định của pháp luật;

·        Duyệt, kiểm soát nội dung các tin, bài, hình ảnh, sự kiện trước khi đăng cập nhật lên website VNA;

·        Quyết định và duyệt chủ đề trao đổi, thảo luận trên diễn đàn;

·        Tổ chức thực hiện, phân công, giám sát, đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ quản trị website của VNA;

Quyền hạn:

·        Triệu tập và chủ trì các cuộc họp, giao ban website.

·        Chỉ đạo mọi hoạt động của Ban Quản trị.

·        Phê duyệt, hủy bỏ các nội dung đăng trên website.

·        Ký hợp đồng quảng cáo và các chi phí tài chính liên quan đến website.

 2. Phó trưởng ban:

Giúp Trưởng ban xây dựng kế hoạch phát triển. mở rộng và quản trị website. Phó trưởng ban quản trị có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ:

Phụ trách quản trị: thu thập, cập nhật, đăng tải hoặc hủy bỏ các tin, bài, hình ảnh, sự kiện lên website sau khi Trưởng ban quản trị phê duyệt đối với các chuyên mục:

+ Tổ chức;

+ Điều lệ;

+ Lịch sử Hội;

+ Trung tâm tư vấn;

+ Tin tức hoạt động;

+ Thông báo của văn phòng Hội;

+ Văn bản pháp quy;

+ Quầy sách;

+ Bạn đọc viết;

+ Liên hệ;

+ Sơ đồ website;

+ Là 01 trong 4 thành viên tham gia quản trị diễn đàn.

Quyền hạn: theo sự phân công của trưởng ban quản trị.

 3. Các Thành viên quản trị (quản trị viên)

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban quản trị, Quản trị viên có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Nhiệm vụ:

Phụ trách quản trị: thu thập, cập nhật, đăng tải hoặc hủy bỏ các tin, bài, hình ảnh, sự kiện lên website sau khi Trưởng ban quản trị phê duyệt đối với các chuyên mục:

+ Hợp tác quốc tế;

+ Giáo dục đào tạo;

+ Thư viện;

+ Tham gia quản trị diễn đàn website VNA.

Quyền hạn: Theo sự phân công của Trưởng ban quản trị website VNA.

 Điều 11: Biên tập Website VNA

1. Tiếp nhận, xử lý dữ liệu, cập nhật thông tin do các các nhân, đơn vị gửi về Website VNA;

2.  Biên tập, xử lý các tin của các trang tin, chuyên mục và chuyên đề;

3.  Lựa chọn các thông tin để đưa tin trên Website VNA;

4. Tổng hợp ý kiến của người truy cập; báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời với Lãnh đạo VNA; tổ chức trao đổi, thảo luận theo chủ đề quy định trên diễn đàn Website VNA.

 

CHƯƠNG III: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 12: Khen thưởng

Cá nhân, tập thể thực hiện tốt Quy định này, có nhiều đóng góp cho hoạt động của Website VNA, tùy theo thành tích cụ thể, được khen thưởng theo quy định.

Điều 13: Xử lý vi phạm

Các tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật và của VNA.

 

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Điều khoản thi hành

Quy định về quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Website VNA có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, Quy định này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

  • Tầng 9, Cung Trí Thức Thành phố.
  • Số 01 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Điện thoại: 024 3726 0041
  • Tìm chúng tôi
    Follow