Notice

Giới thiệu

Hội Điều dưỡng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp các tổ chức, cá nhân người Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực thuộc chuyên ngành điều dưỡng và những ngành có liên quan nhằm mục đích: Phát triển ngành điều dưỡng thông qua việc đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên và tham gia đào tạo, phổ biến, ứng dụng và phát triển các kỹ thuật và dịch vụ điều dưỡng phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, hoà nhập với điều dưỡng của các nước trong khu vực và thế giới.

Hội Điều dưỡng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp các tổ chức, cá nhân người Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực thuộc chuyên ngành điều dưỡng và những ngành có liên quan nhằm mục đích: Phát triển ngành điều dưỡng thông qua việc đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên và tham gia đào tạo, phổ biến, ứng dụng và phát triển các kỹ thuật và dịch vụ điều dưỡng phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, hoà nhập với điều dưỡng của các nước trong khu vực và thế giới.

Các đối tác chính của Hội điều dưỡng Việt Nam hiện nay bao gồm:

1. Canadian Nurses Association

2.Pathfinder International;

3. HAIVN;

4. Queensland Univerrcity of Technology;

 Mục đích hợp tác:

- Chia sẻ thông tin liên quan đến công tác điều dưỡng;

- Học hỏi, trao đổi kinh nghiệm;

- Nhận được sự giúp đỡ về mọi mặt.