Notice

Hợp tác với Hội điều dưỡng Canada (2007 - 2012)

Một trong những chương trình hợp tác quốc tế quan trọng nhất của Hội điều dưỡng Việt Nam là dự án hợp tác với Hội điều dưỡng Canada.

Hội Điều dưỡng Việt Nam (VNA) bắt đầu chương trình hợp tác với Hội Điều dưỡng Canada (CNA) từ năm 2000 nhằm tăng cường năng lực cho Hội Điều dưỡng Việt Nam. Giai đoạn I của dự án VNA - CNA là từ 2000 - 2007; giai đoạn II từ 2007 - 2012.

Dự án VNA - CNA tập trung vào 4 lĩnh vực lớn:

1. Tác động xây dựng chính sách về điều dưỡng

2. Phối hợp với các ban ngành liên quan xây dựng/cải tiến các quy định về đào tạo và thực hành điều dưỡng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc.

3. Tăng cường vai trò lãnh đạo của VNA trong ngành Điều dưỡng

4. Tăng cường năng lực quản lý cho TƯ Hội, tỉnh Hội, chi Hội.