Notice

Hợp tác với tổ chức Pathfinder International

Hợp tác giữa Hội Điều Dưỡng Việt Nam (VNA) và Tổ chức Pathfinder International cho Dự án “Nâng Cao Chất Lượng Chăm sóc y tế thông qua đào tạo lại: Xây dựng năng lực cho các Hội nghề nghiệp y học .”

Mục đích: Nâng cao chất lượng chăm sóc y tế thông qua đào tạo lại: Xây dựng năng lực cho các Hội nghề nghiệp Y học.

Mục tiêu chung: Nâng cao chất lượng CSSKBĐ thông qua tăng cường và mở rộng hệ thống đào tạo y khoa liên tục ở Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể:

1. Tăng cường năng lực tổ chức của một số Hội nghề nghiệp được lựa chọn nhằm đáp ứng nhu cầu về đào tạo lại và tư vấn chính sách cho Bộ y tế về đào tạo và chất lượng chăm sóc..

2.   Nâng cao chất lượng dịch vụ CSSKSS của nhà nước thông qua đào tạo lại chất lượng cao do mạng lưới các trung tâm đào tạo tuyến tỉnh được Bộ Y tế công nhận thực hiện.

3.   Hỗ trợ việc xây dựng chính sách quản lý đào tạo lại giúp thu hẹp khoảng cách giữa khu vực công và tư. Dự án dự kiến sẽ tìm cách tăng cường và mở rộng hệ thống đào tạo lại về CSSKBĐ tại Việt Nam bằng cách xây dựng năng lực cho các Hội nghề nghiệp để hỗ trợ việc đào tạo lại cho khu vực tư nhân...