Notice

Kế hoạch triển khai thực hiện 10 đề án năm 2009

Kinh gửi: Các ủy viên Ban chấp hành TW Hội điều dưỡng Việt Nam

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 1: Tăng c­uờng năng lực quản lý và hoạt động của Văn phòng TW Hội.

 - Xây dựng Kế hoạch phát triển Hội ĐDVN, 2008-2012, tầm nhìn 2015

- Xây dựng mẫu báo cáo và mẫu lập kế hoạch công tác hội để áp dụng chung cho các hội thành viên. H­uớng dẫn cho các hội thành viên về ph­uơng pháp lập kế hoạch dựa vào kết quả.

- Tổng hợp báo cáo các hoạt động của VNA và các hội thành viên để phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực quảnl ý và lãnh đạo của VNA và các hội thành viên.

- Tiếp tục triển khai các Dự án hợp tác với Hội Điều du­ỡng Canada (CNA), với PATH FINDER INTERNATIONAL (PI), với Đại học kỹ thuật tổng hợp Queensland University và mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế khác.

- Củng cố tổ chức của Trung tâm t­u vấn và Dịch vụ Điều du­õng để Trung tâm hoạt động có hiệu quả và tự cân đối đ­uợc tài chính. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để gia nhập ICN khi có đủ điều kiện. Dự kiến 2010 nhân kỷ niệm VNA 20 năm thành lập. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 2: Củng cố hệ thống hệ tổ chức Hội cấp tỉnh thành phố và thành lập các chi hội Điều d­uỡng chuyên khoa.

- Củng cố và phát triển hội ở tỉnh thành, chi hội chuyên khoa. Thành lập thêm  01 tỉnh hội, 02 chi hội chuyên khoa ( Giáo viên và Điều d­uỡng Phòng mổ) và khuyến khích 3 tỉnh hội có thư­ ký bán chuyên trách.

- Duy trì hoạt động câu lạc bộ Điều du­ỡng lâm sàng tại Hà Nội và HCM

- Duy trì sinh hoạt BCH và BTV các Hội thành viên

- Tăng c­uờng ngân sác hoạt động của hội. Thu hội phí đầy đủ, triển khai các dịch vụ gây quỹ hội và tăng cu­ờng hợp tác quốc tế.

- Các hội thành viên tham gia các hoạt động với Hội ĐDVN: viết bài cho Thông tin, gửi báo cáo theo quy định.. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 3: Phối hợp với Bộ Y Tế và các bộ ngành liên quan xây dựng và phát triển các chính sách, qui chế và các tiêu chuẩn hành nghề liên quan đến Điều du­ỡng.

- Phối hợp với BYT xây dựng hệ thống cấp phép hành nghề cho ĐD, hộ sinh. Mời chuyên gia CNA trình bày kinh nghiệm trong hội thảo; cử  02 cán bộ VNA đi nghiên cứu các n­uớc khu vực để về phối hợp triển khai

- áp dụng Tiêu chuẩn năng lực trong xây dựng ch­uơng trình đào tạo. Phối hợp với Đại học kỹ thuật Queensland  tổ chức 02 hội thảo về sử dụng Tiêu chuẩn năng lực trong đào tạo điều d­uỡng.

- Xây dựng Tiêu chuẩn Điều d­uõng tr­uởng các cấp để từng b­uớc chuẩn hoá trình độ Điều d­uỡng tr­uởng và trình Bộ Y tế ban hành. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 4:Triển khai đề án đào tạo lại cho hội viên điều d­uỡng cả khu vực nhà nu­ớc và t­u nhân với sự hỗ trợ kỹ thuật của Path Finder International.

 - Đào tạo TOT về giảng dạy điều d­uỡng lâm sàng. Dự kiến sẽ chọn 20 điều d­uỡng có trình độ cao đẳng hoặc đại học để tham gia khoá đào tạo. Các giảng viên này sẽ là ng­uời tham gia các chu­ơng trình đào tạo lâm sàng cho các tỉnh thí điểm.

- Xây dựng chu­ơng trình đào tạo lại cho ĐD tại các tỉnh điểm.

 ­- Uu tiên xây dựng các ch­uơng trình về kiểm soát nhiễm khuẩn, giao tiếp, tiêm an toàn..

- Tổ chức các khoá đào tạo liên tục cho hội viên tại  các tỉnh điểm 

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 5: Nâng cao năng lực nghiên cứu ĐD và thực hành dựa vào bằng chứng.

- Tổ chức 2 khoá đào tạo TOT về Nghiên cứu điều du­ỡng cho các tỉnh thành hội và giáo viên các tru­ờng

- Triển khai 04 đề tài nghiên cứu về sự hài lòng của ngu­ời bệnh đối với điều d­uõng, an toàn ng­ời bệnh, tiêm an toàn và hiện trạng năng lực ĐD Việt Nam.

 - Tổ chức Hội nghị quốc gia về nghiên cứu ĐD. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 6: Nâng cấp Website của Hội Điều d­uỡng để đạt đ­uợc mục tiêu Website là nguồn cung cấp thông tin cập nhật về nghề nghiệp cho hội viên.

- VNA sẽ làm việc với chuyên gia của PI để đánh giá Website hiện nay, tăng thêm chức năng, mở thêm 2 chuyên mục giáo dục điều du­ỡng và hội nhập  quốc tế; nâng cấp cơ sở dữ liệu để hội viên có thể truy cập nhanh khi sử dụng Website của hội; đồng thời tăng cu­ờng kỹ năng quản lý và vận hành Website của cán bộ chuyên trách Văn phòng hội. 

Tiếp tục triển khai Đề án 7: Tăng cu­ờng chất l­uợng và duy trì xuất bản Thông tin Điều d­uỡng và các ấn phẩm của Hội.

- Duy trì xuất bản Thông tin Điều d­ỡng 3 tháng một lần với số l­ượng 4500-5500 bản mỗi số và tổ chức phát hành trong toàn quốc.

- Xuất bản một số ấn phẩm khác nhu­: Sách về kỹ năng giao tiếp của Điều du­ỡng, Phòng ngừa chuẩn, Tiêu chuẩn năng lực Cử nhân điều d­ưỡng 

Triển khai thực hiện Đề án 8:  Triển khai biên soạn 01 cuốn sách về các Quy trình kỹ thuật Điều d­uỡng cơ bản. Mục tiêu cập nhật các kỹ thuật điều d­ưỡng và là tài liệu tham khảo chung cho các tr­ờng và các bệnh viện 

Tiếp tuc triển khai Đề án 9:  Nâng cao văn hoá nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp cho hội viên.

- Hoàn thiện biên soạn cuốn sách Kỹ năng giao tiếp cho điều d­uỡng vào tháng 6 năm 2009.

- Tổ chức 02 lớp đào tạo TOT về giảng dạy kỹ năng giao tiếp.

- Hoàn thiện Quy tắc ứng xử của điều d­uỡng 

Triển khai thực hiện Đề án 10:  Tăng c­uờng vai trò của VNA trong việc phòng và chăm sóc cho ngu­ời HIV/AIDS và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

- Phối hợp với HAIVN hoàn thiện tài liệu đào tạo điều d­uỡng về phòng và chăm sóc cho ng­uời nhiễm HIV/AIDS

- Xây dựng Dự án thí điểm về giảm kỳ thị và chăm sóc, phòng ngừa cho ng­ời nhiễm HIV/AIDS tại hai huyện thí điểm của SYT Ninh Bình.

Trên đây là Dự thảo kế hoạch hoạt động của Hội Điều duỡng Việt Nam năm 2009. Mong đ­ợc sự đóng góp của BCH Hội Điều d­uỡng Việt Nam khoá V kỳ họp lần thứ 2, tháng 10 năm 2008 tại Ninh Bình. 

 ThS. Phạm Đức Mục