Notice

Luật Khám, chữa bệnh

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011)

Các bạn có thể tham khảo nội dung Luật Khám, chữa bệnh tại địa chỉ  http://www.moh.gov.vn/wps/portal/boyte/vanban/chitiet?presentationtemplate=pt_vbtt&WCM_GLOBAL_CONTEXT=869bca80469968df8b409f7839433076