Notice

NHẬN THỨC VỀ ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI PHONG CÁCH THÁI ĐỘ PHỤC VỤ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH VÀ VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH

1. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ ÁN Đề án Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng người bệnh do Bộ Y tế khởi xướng là một Chương trình cải cách y tế, tập trung vào đổi mới văn hóa phục vụ. Đề án có tầm quan trọng đặc biệt trong bối cảnh y tế nước ta hiện nay. Ngay sau khi Bộ Y tế triển khai đã được các cơ sở y tế đón nhận và đã tạo chuyển biến khả quan ban đầu.