Notice

Những quy định, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của điều dưỡng trưởng

Theo quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Vị trí chức năng, nhiệm vụ, tổ chức

của phòng y tá (điều dưỡng)


Phòng Y tá (điều dưỡng) của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

1. Nhiệm vụ:

1.1. Tổ chức, chỉ đạo Y tá (Điều dưỡng), Hộ sinh, Kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

1.2. Đôn đốc, kiểm tra Y tá (Điều dưỡng), Hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý thực hiện đúng quy trình kỹ thuật bệnh viện và quy chế bệnh viện.

1.3. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho Y tá (Điều dưỡng), Hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên và kiểm tra tay nghề cho Y tá (Điều dưỡng), Hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý trước khi tuyển dụng.

1.4. Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.

1.5. Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.

1.6. Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều hành y tá (điều dưỡng), hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lí.

1.7. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

1.8. Định kỳ sơ kết, tổng kết, công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo giám đốc bệnh viện.

2. Tổ chức.

2.1. Các bộ phận:

a. Chăm sóc người bệnh

b. Đào tạo, nghiên cứu khoa học

2.2. Lãnh đạo:

a. Trưởng phòng

b. 1-2 phó trưởng phòng

 

 

Chức năng, nhiệm vụ của Trưởng phòng y tá (điều dưỡng)


Dưới sự lãnh đạo của giám đốc bệnh viện, trưởng phòng y tá (điều dưỡng) bệnh viện chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện việc chăm sóc người bệnh toàn diện.

1. Nhiệm vụ.

1.1. Tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của phòng Y tá (Điều dưỡng)

1.2. Xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng Y tá (Điều dưỡng), của y tá (Điều dưỡng) trưởng khoa, nữ hộ sinh trưởng khoa, kỹ thuật viên trưởng khoa trong bệnh viện.

1.3. Kiểm tra, đôn đốc Y tá (Điều dưỡng), Hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý thực hiện quy chế bệnh viện, quy định kỹ thuật bệnh viện các nhiệm vụ thường quy. Báo cáo kịp thời giám đốc bệnh viện các việc đột xuất xảy ra ở các khoa.

1.4. Hướng dẫn Y tá (Điều dưỡng) trưởng khoa xây dựng bảng mô tả công việc cho Y tá (Điều dưỡng), Hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý trong bệnh viện.

1.5. Tham gia nghiên cứu khoa học, huấn luyện và chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực chăm sóc người bệnh.

1.6. Dự trù, phân bổ vật tư tiêu hao và dụng cụ y tế cho công tác chăm sóc phục vụ người bệnh và giám sát sử dụng vật tư tiêu hao đảm bảo tiết kiệm và chống lãng phí.

1.7. Hướng dẫn kiểm tra việc ghi sổ sách, phiếu theo dõi, phiếu chăm sóc của Y tá (Điều dưỡng), Hộ sinh, Kỹ thuật viên trong bệnh viện.

1.8. Chỉ đạo và giám sát công tác vệ sinh buồng bệnh, buồng thủ thuật.

1.9. Uỷ viên thường trực kiêm thư ký hội đồng người bệnh cấp bệnh viện.

1.10. Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo công tác Y tá (Điều dưỡng) lên giám đốc bệnh viện.

2. Quyền hạn.

2.1. Chủ trì giao ban phòng hàng ngày và dự giao ban bệnh viện.

2.2. Chủ trì các cuộc họp của Y tá (Điều dưỡng) trưởng khoa bệnh viện.

2.3. Đề xuất ý kiến với giám đốc về vấn đề tuyển dụng, thuyên chuyển, khen thưởng, kỉ luật, tăng lương và học tập đối với Y tá (Điều dưỡng), Hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý.

2.4. Đề nghị với Giám đốc bệnh viện về bổ nhiệm hoặc thôi chức vụ Y tá (Điều dưỡng) trưởng khoa, Hộ sinh trưởng khoa và Kỹ thuật viên trưởng khoa.

2.5. Điều động tạm thời Y tá (Điều dưỡng) và Hộ lý khi cần để kịp thời chăm sóc và phục vụ người bệnh.

2.6. Đề nghị cấp phát bổ sung vật tư tiêu hao cho các khoa khi có yêu cầu đột xuất.

2.7. Được tham gia các hội đồng theo quy định của Nhà nước và sự phân công của giám đốc.

Nhiệm vụ, quyền hạn của người y tá (điều dưỡng) trưởng khoa, hộ sinh trưởng khoa

Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và trưởng phòng Y tá (Điều dưỡng) bệnh viện, Y tá (Điều dưỡng) trưởng khoa và Hộ sinh trưởng khoa có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Nhiệm vụ

1.1. Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

1.2. Hàng ngày đi thăm người bệnh. Nhận các y lệnh về điều trị và chăm sóc của trưởng khoa để tổ chức thực hiện.

1.3. Quản lý buồng bệnh và kiểm tra công tác vệ sinh, vô khuẩn chống nhiễm khuẩn trong khoa.

1.4. Kiểm tra, đôn đốc Y tá (Điều dưỡng), Hộ sinh, Hộ lý thực hiện y lệnh của bác sỹ điều trị, quy chế bệnh viện, quy định kỹ thuật bệnh viện, báo cáo kịp thời trưởng khoa các việc đột xuất, những diễn biến bất thường của người bệnh để kịp thời xử lý.

1.5. Lập kế hoạch và phân công công việc cho Y tá (Điều dưỡng), Hộ sinh và Hộ lý trong khoa.

1.6. Tham gia công tác đào tạo cho Y tá (Điều dưỡng), Hộ sinh, Hộ lý và tham gia công tác chỉ đạo tuyến theo sự phân công.

1.7. Lập kế hoạch mua y dụng cụ, vật tư tiêu hao. Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng, bảo dưỡng và quản lý tài sản, vật tư theo quy định hiện hành. Lập kế hoạch các yêu cầu sửa chữa dụng cụ hỏng.

1.8. Kiểm tra việc ghi sổ sách, phiếu theo dõi, phiếu chăm sóc, công tác hành chính, thống kê và báo cáo trong khoa.

1.9. Theo dõi, chấm công lao động hàng ngày và tổng hợp ngày công để báo cáo.

1.10. Tham gia thường trực và chăm sóc người bệnh.

1.11. Uỷ viên thường trực kiêm thư ký hội đồng người bệnh cấp khoa.

2. Quyền hạn

2.1. Phân công Y tá (Điều dưỡng), Hộ sinh, Hộ lý đáp ứng yêu cầu công việc của khoa

2.2. Kiểm tra Y tá (Điều dưỡng), Hộ sinh, Hộ lý thực hiện các quy định và quy chế bệnh viện.