Notice
  • 15/06/2014

    Đào tạo Giảng viên về Quản lý và Lãnh đạo Điều dưỡng

    Trung tâm tư vấn và dịch vụ Điều dưỡng hỗ trợ Cộng đồng thuộc Hội điều dưỡng Việt Nam phối hợp với Cục Quân y Bộ Quốc Phòng đã tổ chức 2 khóa đào tạo về Quản lý và Lãnh đạo Điều dưỡng cho 50 điều dưỡng trưởng các bệnh viện quân đội.

Total rows: 1