Notice

Quyết định số 1014/QĐ-BYT v/v phê duyệt "Kế hoạch hành động QG về tăng cường công tác KSNK trong các cơ sở KCB 2012 - 2015

Quyết định số 1014/QĐ-BYT v/v phê duyệt "Kế hoạch hành động quốc gia về tăng cường công tác KSNK trong các cơ sở KCB giai đoạn 2012 - 2015

Để xem chi tiết vui lòng download tại đây