Notice

Quyết định về việc thu hội phí

Chủ tịch Hội điều dưỡng Việt Nam

-         Căn cứ quyết định số 375- CT ngày 26/10/1990 của Chủ  tịch Hội đồng Bộ trưởng cho phép thành lập Hội Y tá-Điều dưỡng Việt Nam. ( nay là Hội Điều dưỡng Việt Nam );

-         Căn cứ Điều lệ của Tổng Hội Y học Việt Nam;

-         Căn cứ Điều lệ của Hội Điều dưỡng Việt Nam;

  -         Căn cứ Biên bản Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Điều dưỡng Việt Nam nhiệm kỳ V lần thứ II tháng 10 năm 2008 và đề nghị của Thường vụ Ban chấp hành TW Hội Điều dưỡng Việt Nam. 

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1: Thu Hội phí  của hội viên Hội Điều dưỡng từ  tháng 1 năm 2009, mức thu 36.000đ/năm/ một hội viên.

 Điều 2: Phương thức thu:

-         Các Chi hội thu theo từng quí trong năm,  giữ lại 60% tổng số tiền hội phí thu được và nộp  40% cho tỉnh/thành Hội 2 lần/năm.

-         Tỉnh/thành Hội nộp về Trung ương hội 25% tổng số tiền hội phí thu được từ các Chi hội. 

Điều 3: Sử dụng tiền hội phí cho các hoạt động:

-         Khen thưởng,

-         Thăm hỏi, hiếu, hỷ…( Do BCH Hội từng cấp qui định )

-         Hoạt động công tác Hội. 

Điều 4: Ban chấp hành của các Chi hội, các tỉnh/thành Hội phải mở sổ thu, chi hội phí theo đúng mục đích và qui định tài chính hiện hành. 

Điều 5: Các ông/bà Chi hội trưởng, Chủ tịch các tỉnh/thành Hội, Ban tài chính  Trung ương Hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

                                                                                   CHỦ TỊCH

                                                                                    

                                                                                     (đã ký)

 

                                                                                Vi Nguyệt Hồ