Thông báo số 3 về việc đăng ký đề tài báo cáo tại Hội nghị khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ IX

Văn phòng Hội Điều dưỡng Việt Nam xin gửi đến quý thầy/cô, anh/chị Thông báo số 3 về việc đăng ký đề tài báo cáo tại Hội nghị khoa học Điều dưỡng toàn quốc lần thứ IX

File đính kèm:

  1. Thông báo số 3: Thông báo số 3 về việc đăng ký đề tài báo cáo tại HNKHĐDTQ lần thứ IX
  2. Phụ lục 1: Quy định về bài gửi đăng và báo cáo tại Hội nghị khoa học: Phụ lục 1 QUy định gửi bài đăng và báo cáo tại Hội nghị khoa học
  3. Phụ lục 2: Mẫu đăng ký báo cáo: Phụ lục 2. Mẫu đăng ký báo cáo khoa học (1)

Bình luận

Scroll