• Tin tức
  • Thông tư 07 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế tuyến huyện

Thông tư 07 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế tuyến huyện

Ngày 27 tháng 5 năm 2021 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế tuyến huyện. Trong nội dung Thông tư ghi rõ trong cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế tuyến huyện có Phòng Điều dưỡng.
Đây là chủ trương đúng đắn của Bộ Y tế, tuy nhiên việc triển khai sẽ còn phải tiếp tục vận động sự ủng hộ của các địa phương.
Văn phòng xin gửi đến quý hội viên Thông tư (File đính kèm) để có thông tin
Trân trọng

Bình luận

Scroll