Notice

Tiêu chuẩn năng lực của Cử Nhân Điều dưỡng

Hội Điều dưỡng Việt Nam cùng với các chuyên gia đã xây dựng Dự thảo Tiêu chuẩn năng lực của cử nhân Điều dưỡng để đề xuất với Bộ Y tế

Các bạn có thể download tại đây để tham khảo tiêu chuẩn năng lực của Cử nhân Điều dưỡng