• Thông báo
  • Tin tức
  • (TT) Cập nhật Công văn của Bộ Nội vụ về việc thi thăng hạng viên chức điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên

(TT) Cập nhật Công văn của Bộ Nội vụ về việc thi thăng hạng viên chức điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên

Sau khi nhận được Công văn số 18/HĐD ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Hội Điều dưỡng Việt Nam về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, trong đó có nội dung đề nghị tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ viên chức hạng II cho các đối tượng điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên đủ điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Bộ Nội vụ đã có công văn số 4343/BNV-CCVC gửi Bộ Y tế xem xét, giải quyết nội dung kiến nghị của Hội Điều dưỡng Việt Nam

(Công văn file đính kèm)  CV của Bộ Nội vụ về các đề xuất của VNA

Các thông tin mới liên quan đến thi thăng hạng viên chức điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên sẽ được Văn phòng Hội tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo.

 

Bình luận

Scroll