• Thông báo
  • Phát động cuộc thi viết ” Chung tay phòng chống dịch Covid-19: Điều dưỡng viên – Công việc của trái tim”

Phát động cuộc thi viết ” Chung tay phòng chống dịch Covid-19: Điều dưỡng viên – Công việc của trái tim”

Nhằm tôn vinh những đóng góp của Người Điều dưỡng trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và truyền thông rộng rãi về vai trò của Người Điều dưỡng trong Ngành y tế và trong xã Hội, Lãnh đạo Hội Điều dưỡng Việt Nam phát động cuộc thi viết ” Chung tay phòng chống dịch Covid-19: Điều dưỡng viên – Công việc của trái tim”.

File thông báo đính kèm:  Thông báo phát động cuộc thi viết  ” Chung tay phòng chống dịch Covid-19: Điều dưỡng viên – Công việc của trái tim”

Bình luận

Scroll